Trong lòng có sự ngay chính, nghiêm túc với Đức Tin, nội tâm luôn hướng thượng, chuyện gì cũng sẽ vượt qua.

Trong hình là tiên tri Daniel của người Do Thái. Ông bị người đời gièm pha, nguyên do là ông vẫn một mực giữ đức tin vào đấng YHWH của ông. YHWH là vị thần có giao ước với dân Do Thái. Vua Babylon nhốt ông vào trong chuồng sư tử, vì vua cấm người dân thờ bất kỳ một vị thần nào khác thần của Babylon trong 30 ngày.

Bảy ngày sau, sư tử vẫn không ăn thịt Daniel, vua Babylon kinh sợ, thả Daniel ra, sau mang hết gia quyến của những người gièm pha Daniel vào trong chuồng sư tử, bầy sư tử đói không tha một ai.

(Andrew Nguyen)