Cafe công chính

2022-06-07T15:54:47+00:00June 7th, 2022|Categories: Tâm linh, Triết học|Tags: , , , |

Trước khi hủy diệt thành Sodom, đấng YHWH nói rằng nếu như ngài tìm thấy