Khai Tâm Khải Tuệ

Cà phê Fear (nỗi sợ)

2022-07-27T11:30:55+00:00July 27th, 2022|Categories: Phật giáo, Tâm linh, Triết học|Tags: , , , |

Biết sợ mới hành động, mới từ nỗi sợ mà chịu khó làm việc, thiết lập các trật tự mới trong nội tâm. Khi loại bỏ được cái sợ kia đi rồi, thì người ta mới có thể vững vàng trong đời sống. Thực vậy, chúng ta không ngừng sợ những thứ cao lớn hơn mình, và giải quyết những nỗi sợ đó cũng làm tâm hồn ta không ngừng lớn lên.

Cà phê Đạo

2022-06-13T02:53:12+00:00June 13th, 2022|Categories: Phật giáo, Tâm linh, Thiền, Triết học|Tags: , , , , |

Đạo là như vậy, tuy không biết nó, không thấy nó, nhưng nó vẫn ở đó. Khi trí huệ người đời được khai mở, họ thấy thêm được một chút, biết thêm được một chút nữa. Chứ không phải sự tình chỉ có tới đó là dừng.

Cà Phê Vô Tri 2 (perceive)

2022-06-08T12:24:58+00:00June 8th, 2022|Categories: Tâm linh, Triết học|Tags: , , , , |

Khi họ không kiên trì quay lại giải quyết các hỗn loạn nội tâm, những con rồng từ đó quay lại huỷ diệt họ. Phần vô thức, và phần hỗn loạn nội tâm, kỳ thực chính là nguồn kiến thức và là nguồn sức mạnh vô tận.

Go to Top