Tướng – có hình tướng, thanh tướng và thần tướng

2022-02-25T15:51:53+00:00February 25th, 2022|Categories: Phong thủy, Tâm linh, Triết học|Tags: , , , |

Hình tướng là dễ xem nhất, vì sách đều đã viết. Nhưng vì dễ xem nhất, nên độ chính xác cũng là thấp nhất.