Khai Tâm Khải Tuệ

Sự thật về trầm hương
(Kỳ 4: Giá trị phong thủy vòng gỗ, đá. Trầm nhân tạo sạch)

2022-02-12T12:02:26+00:00February 9th, 2022|Categories: Tâm linh|Tags: , , , , , , , , , |

Một chiếc vòng có năng lượng không có gì làm lạ. Năng lượng có thể đến từ chất liệu chiếc vòng, từ nơi cất giữ, hoặc từ chính năng lượng của chủ nhân.

Sự thật về trầm hương
Kỳ 3: Trầm hương giả, vòng trầm tràng hạt nấu tinh dầu, tượng trầm giả

2022-02-12T12:02:33+00:00February 9th, 2022|Categories: Tâm linh|Tags: , , , , , , , , |

1. TRẦM HƯƠNG GIẢ Thực chất là các HƯƠNG LIỆU HÓA HỌC có mùi trầm,

Sự thật về trầm hương
Kỳ 2: Sự tuyệt chủng trầm hương, kỳ nam, và chuyện phu trầm ngậm ngải

2022-02-12T12:02:38+00:00February 9th, 2022|Categories: Tâm linh|Tags: , , , , , , , , , |

1. SỰ HÌNH THÀNH TRẦM HƯƠNG, KỲ NAM Trong tự nhiên, kỳ thực KHÔNG TỒN

Go to Top