Đây là mô hình TẾ BÀO CƠ THỂ NGƯỜI, có được qua X-ray, NMR và dữ diệu cryoelectron microscopy.

Nó hệt như 1 thành phố thu nhỏ, hoạt động chính xáctối đa hiệu quả.

TỰ NHIÊN – vốn dĩ đã là 1 điều hoàn thiện, mà chẳng cần con người thêm bớt, hay cải tạo.

Chúng tôi tin vào Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo – hơn là tin vào Thuyết Tiến Hóa của Darwin.